Wszystko o upadłości konsumenckiej

Dodano: 17.06.2014

W sytuacji upadłości konsumenckiej nie następuje uchylenie całego długu, ale systematyczne i możliwe przy uzyskiwanych przez konsumenta dochodach spłacanie w ramach planu spłat.

W okresie wykonywania planu spłaty wierzyciel upadły nie ma prawa wykonywać czynności prawnych przekraczających granice zwykłego zarządu. Oznacza to, że nie może on kupować wartościowych przedmiotów, lecz może zaciągać zobowiązania konieczne do utrzymania siebie oraz osób, w stosunku do których ma ustawowy obowiązek dostarczenia środków utrzymania, z wyjątkiem zakupów ratalnych i zakupów z odroczoną płatnością.

Ponadto konsument upadły musi co roku, do końca kwietnia składać raport do sądu z zakresu wykonania planu spłaty za ubiegły rok kalendarzowy. W sprawozdaniu musi znaleźć się wskazanie osiągniętych przychodów, uiszczonych kwot, a także nabyte składniki majątkowe, których wartość przewyższa dwukrotność minimalnej płacy. Do sprawozdania konsument ma obowiązek załączyć kopię rocznego zeznania podatkowego.

Jeżeli upadły nie jest w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z planu spłaty, wówczas sąd, na jego wniosek, po konsultacji z wierzycielami, może zmienić plan spłaty, przedłużając termin spłaty lub obniżając kwoty konkretnych płatności.

Jeżeli upadły nie wywiązuje się z obowiązków ustalonych w planie spłaty wierzycieli sąd na wniosek wierzyciela wszczyna postępowanie, o którym powiadamia wierzycieli i upadłego, a później uchyla plan spłaty oraz umarza postępowanie upadłościowe. Warto wiedzieć, że, konsument w trakcie kolejnych 10 lat nie będzie mógł złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości. Podobnie będzie, gdy w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli, upadły przemilczy wartość uzyskiwanych przychodów lub majątek lub czynność prawna konsumenta zostanie prawomocnie uznana za krzywdzącą dla wierzyciela.

W sytuacji, gdy konsument zrealizuje obowiązki określone w planie spłaty wierzycieli, sąd wydaje orzeczenie o umorzeniu niespłaconych zobowiązań upadłego, które objęte były planem spłaty i o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *