Wszystko o rencie socjalnej

Dodano: 28.07.2014

Renta socjalna to świadczenie wypłacane osobom pełnoletnim, które nie są zdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy i zamieszkują na obszarze Polski. Świadczenie to obsługiwane jest od 2003 roku przez organ emerytalny, czyli ZUS lub KRUS.

Aby otrzymać rentę socjalną, osoba ubiegająca się o to świadczenie lub jej przedstawiciel ustawowy musi złożyć odpowiedni wniosek.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej w pełni niezdolnej do wykonywania pracy z powodu uszczerbku zdrowotnego w organizmie, które powstało:

– przed ukończeniem 18. roku życia,

– w trakcie nauki w szkole lub uczelni wyższej, zanim ukończyła 25.rok życia,

– podczas studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Według prawa polskiego za osobę pełnoletnią uważa się osobę, która skończyła 18 lat, a także kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16. roku życia, ale nie osiągnęła jeszcze wieku 18 lat.

Podstawą do nadania prawa do renty socjalnej jest również:

– orzeczenie wydane przez komisję lekarską o zakwalifikowaniu do I lub II grupy inwalidzkiej,

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

– orzeczenie lekarza orzecznika wydane przed 1 października 2003 r. nadające uprawnienia do renty socjalnej na mocy regulacji o pomocy społecznej.

Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 25 czerwca 2013 r. renta socjalna przysługuje również osobom mającym obywatelstwo polskie, które zamieszkują tymczasowo poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celach edukacyjnych lub pobytu u rodziny.

W zależności od stopnia niezdolności do pracy i stanu zdrowia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska może orzec o przyznaniu renty socjalnej na stałe jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała, lub rentę socjalną okresową – jeśli całkowita niezdolność do pracy jest tymczasowa. Niezależnie od tego, na jaki okres renta zostanie przyznana, warunkiem jest, aby osoba była całkowicie niezdolna do pracy.

Wysokość renty socjalnej jest stała i wynosi 84 proc. kwoty najniższego świadczenia rentowego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Podlega waloryzacji w trybie i na zasadach zawartych w ustawie emerytalnej. Od 1 marca bieżącego roku wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to 844,45 zł.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *