Projekt polityki energetycznej do 2050 r. przewiduje dalszą dominację węgla

Dodano: 18.08.2014

Ministerstwo Gospodarki zaczęło prace nad scenariuszem polityki energetycznej do 2050 r. Głównym jego założeniem jest wykorzystanie wszystkich źródeł energii przy malejącej dominacji węgla z naciskiem na źródła odnawialne, atom i gaz. Obecnie projekt znajduje się w fazie konsultacji, w której udział biorą przedstawiciele resortu gospodarki.

Za główny cel polityki energetycznej do 2050 roku objęto warunki dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju sektora energetycznego, który wpływa na rozwój gospodarki, zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

W realizacji celu pomóc mają trzy cele operacyjne: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa, zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki oraz ograniczenie wpływu energetyki na środowisko.

Projekt zakłada wdrożenie scenariusza nazwanego zrównoważonym. Przewiduje on stopniowo spadającą dominację węgla jako głównego źródła energii przy ostrożnym wzroście znaczenia gazu. W projekcie określono cele procentowe w poszczególnych sektorach i tak zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do co najmniej 10 proc. w transporcie i 15 proc. w bilansie energii pierwotnej i 15 proc. wkład w energetykę jądrową. Projekt przewiduje też rozpoczęcie nowych inwestycji w kwestii mocy energetyki konwencjonalnej, pozwalającej na wykorzystanie własnych zasobów węgla. Szerokie wykorzystanie tego surowca ma się opierać na zastosowaniu technologii „czystego węgla”, polegającej m.in. na wychwyceniu CO2.

Zgodnie z tym scenariuszem, węgiel w dalszym ciągu będzie stanowił podstawę bezpieczeństwa energetycznego, a także będzie podstawowym paliwem dla ciepłownictwa i elektroenergetyki – choć jego udział będzie malał. Spadek ten może przekładać się na ograniczenie produkcji węgla a tym samym konieczność dalszej restrukturyzacji sektora wydobywczego. Następnie dokument stwierdza, że udział każdego innego niż węgiel źródła energii w bilansie ma sięgać 15-20 proc., a tak struktura zagwarantuje, że energii nie zabraknie.

W projekcie zostały przewidziane jeszcze dwa scenariusze, które jak to podkreślono, mają charakter „wariantów analitycznych”.

Wzmożony nacisk położony jest jednak na scenariusz pierwszy, którego realizacja – jak uważają autorzy projektu – ma przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz wszczęcia procesu wypełniania przez Polskę unijnych wymagań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *