Pracownicy w firmie

Dodano: 18.11.2014

Gdy pracodawca zatrudnia pracownika do swojej firmy, musi liczyć się z tym, że nie tylko on dostanie szereg zadań i obowiązków, ale sam będzie podlegał pewnym ustaleniom i obowiązkom. Ich zakres będzie szczegółowo określony w umowie. Należy również pamiętać, że dane formy opodatkowania wprowadzają limity dotyczące zatrudnionych osób.

B

Formalności

Obowiązki pracodawcy określają:
– kodeks pracy
– kodeks cywilny
– ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
– ustawa o podatku dochodowym

Najwięcej informacji znajdziemy w Kodeksie Pracy, który definiuje zagadnienia dotyczące wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia czy urlopów. Ponadto reguluje takie kwestie jak bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i higiena pracy.

Umowy

Kodeks stanowi, że poprzez nawiązanie stosunku pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania na rzecz pracodawcy określonej pracy w określonym miejscu i czasie, natomiast pracodawca zobowiązuje się do wynagrodzenia za jego pracę.

Rodzaje umów:

O pracę:
– na czas próbny
– na czas określony
– na czas nieokreślony

Cywilnoprawnych:
– umowa zlecenie
– umowa o dzieło

Umowa o pracę jest regulowana w przepisach Kodeksu Pracy, a umowa zlecenie w Kodeksie Cywilnym. Umowy te znacznie różnią się od siebie sposobem rozliczania, obowiązkami po obu stronach umowy, zakresem odpowiedzialności zatrudnionego oraz możliwościami wynikającymi ze swobody zawierania i rozwiązywania umów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Każdego nowego pracownika należy zgłosić do zakładu ZUS do 7 dni od powstania stosunku pracy na specjalnym druku ZUS ZUA. Jeśli umowa zlecenie jest jedyną formą zatrudnienia, również należy zgłosić daną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń ZUS. Wyjątkiem są zleceniobiorcy będący uczniami szkół ponadpodstawowych oraz osoby studiujące, które nie ukończyły jeszcze 26 lat – nie podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Pracownika zgłaszamy do:
– ubezpieczenia zdrowotnego
– ubezpieczenia społecznego
– Funduszu Pracy
– Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Podatek dochodowy od wynagrodzenia

Na pracodawcy spoczywa obowiązek rozliczania i ewidencjonowania wynagrodzeń oraz co miesięczne odprowadzanie podatku od wynagrodzenia, bez względu na rodzaj podpisanej umowy.

Rozwiązanie stosunku pracy

Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić:
– za porozumieniem stron
– przez oświadczenie jednej ze stron przy zachowaniu odpowiedniego okresu wypowiedzenia
– przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania wymaganego okresu wypowiedzenia
– z dniem ukończenia pracy
– z upływem czasu zawarcia umowy

Pracodawca po rozwiązaniu stosunku pracy ma w obowiązku wydanie świadectwa pracy, które powinno zawierać dane dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy czy zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji. Następnym obowiązkiem jest zgłoszenie wygaśnięcia umowy do ZUS-u na druku ZUS ZWUA. Jeśli pracownik posiada niewykorzystany wcześniej urlop wypoczynkowy, pracodawca powinien wypłacić mu za niego ekwiwalent.

Jeśli pracownik był zatrudniony na umowę zlecenie, okres wypowiedzenia właściwie nie obowiązuje, jeśli nie został określony w umowie.

Podsumowując

Zarówno zatrudnienie jak i zwolnienie pracownika zobowiązuje pracodawcę do zadbania o szereg formalności. Wybierając daną formę zawarcia stosunku prawy, powinno kierować się nie tylko wynikającymi z danej umowy oszczędnościami, ale również dbałością o bezpieczeństwo pracownika. Warto mieć na uwadze, że przywiązany i lojalny pracownik będzie nie tylko czuł się stabilnie, ale będzie również wydajniejszy w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków.

Artykuł powstał przy współpracy z biurem rachunkowym Tax Expert 24, które oferuje pełną obsługę księgową, doradztwo prawne i podatkowe oraz kompleksową rejestrację nowej firmy. Aby skorzystać z naszych usług odwiedź stronę http://taxexpert24.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *