Obowiązek sporządzenia raportu zamówień publicznych udzielonych przez zamawiających w 2014r.

Dodano: 25.02.2015

Zamawiający publiczni mają obowiązek dostarczyć do Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania z udzielonych w 2014r. zamówień publicznych. Jest to uregulowane w Ustawie Prawo zamówień publicznych i dotyczy zamówień zarówno powyżej progu 30 000 euro, jak również zamówień gdzie wartość zamówienia nie przekroczyła tej kwoty.

liczenie pieniędzy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2013 r. poz. 1530) wskazuje dokładny wzór formularza raportu z udzielonych zamówień powyżej i poniżej progu 30 000 euro. Rekomendowane sprawozdanie ma zawierać informacje o wszystkich udzielonych przez zamawiającego zamówieniach z wykluczeniem obowiązku stosowania procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. W sprawozdaniu mają być udzielone informacje tylko o łącznej wartości i ilości udzielonych zamówień, a w przypadku zamówień poniżej 30 000 euro tylko o ich zsumowanej wartości.

W obecnie obowiązującym prawie konieczność opracowania sprawozdania z udzielonych zamówień dotyczy także zamawiających udzielających w 2014r. tylko i wyłącznie zamówień podprogowych, czyli do kwoty 30 000 euro. Obowiązkiem nie są objęte jednak zamówienia udzielone na podstawie wyłączeń z art. 4 pkt 8a, z art. 4 pkt 8b i z art. 4 pkt 8c ustawy PZP.

W 2014r. opracowano nowelizację ustawy PZP, gdzie w art.4 podniesiono prób obowiązywania procedur z 14 000 euro do 30 000 euro, dlatego też w sprawozdaniu o łącznej wartości zamówień podprogowych uwzględnia się:
– zamówienia wszczęte przed 16 kwietnia 2014r., gdzie szacunkowa wartość nie przekracza 14 000 euro,
– oraz postępowania wszczęte po 16 kwietnia 2014r., gdzie już szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

Obowiązującą formą dostarczenia sprawozdania jest forma elektroniczna. Aby przesłać sprawozdanie konieczne jest zalogowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych za pomocą loginu- BZP oraz hasła- BZP do zamieszczania ogłoszeń. Zamawiający, którzy nie posiadają takich danych powinni o nie wystąpić do Urzędu zamówień Publicznych wypełniając odpowiedni formularz, podpisać go i wysłać pocztą na adres: Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa lub faksem na numer 22 458 77 00.Po zalogowaniu na stronie UZP za pośrednictwem danych do logowania użytkownicy mają dostęp do elektronicznych formularzy. Należy wybrać „Roczne sprawozdanie” i postępować zgodnie z zaleceniami wybierając właściwe opcje i wypełniając rubryki formularza. Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcje przekazania sprawozdania i je wysłać.  System nie przesyła potwierdzeń dostarczenia sprawozdania. Poświadczeniem o wpłynięciu do UZP rocznego sprawozdania jest informacja w systemie o nadaniu numeru referencyjnego i daty wpłynięcia. Zamawiający powinien sprawozdanie wydrukować i zachować w dokumentacji.

Należy zaznaczyć, że sprawozdanie roczne nie obejmuje postępowań unieważnionych oraz postępowań ogłoszonych w 2014r., ale nie zakończonych podpisaniem umowy do 31.1.2014r.

Autorem artykułu jest portal z przetargami Oferent.com.pl

fot. shutterstock

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *