O czym mówi ustawa antykryzysowa?

Dodano: 30.05.2014

Ustawa antykryzysowa z ubiegłego roku precyzuje zasady pomocy dla przedsiębiorstw z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz dotacji z Funduszu Pracy. Na co właściciele firm mogą wydać otrzymane z tych źródeł pieniądze? Co można zrobić na mocy nowych przepisów?

Ustawa antykryzysowa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy zaczęła obowiązywać od 21 listopada 2013 r. Wprowadzone przepisy umożliwiają firmom skorzystanie z pomocy finansowej. Pomoc skierowana jest do przedsiębiorcy, u którego odnotowano spadek obrotów gospodarczych. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie z funduszy nie może zalegać z płatnościami zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Przewidziane zostały dwa wyjątki. W pierwszym przedsiębiorca posiada podpisaną umowę z urzędem skarbowym lub ZUSem w kwestii spłaty zadłużenia, które terminowo uiszcza lub korzysta z odroczonego terminu płatności. Drugi wyjątek może być wtedy, gdy przedsiębiorca zalega ze składkami, ale zaległość ta narosła w okresie spadku obrotów gospodarczych, a do wniosku dołączył plan spłaty zadłużenia.

Przepisy nowej ustawy antykryzysowej zakładają, iż środki finansowe z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracodawca powinien przekazać na: częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego; częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z przyczyn skrócenia wymiaru czasu pracy; odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń.

Z kolei świadczenia otrzymane z Funduszu Pracy powinny one zostać przeznaczone na wydatki związane ze szkoleniami pracowników przechodzących przestój ekonomiczny lub objętych obniżonym wymiarem czasu pracy.

Ustawa antykryzysowa przewiduje również objęcie ochroną stosunku pracy pracowników przez okres pobierania świadczeń w związku z przestojem ekonomicznym lub skróconym czasem pracy, lub w okresie biegnącym bezpośrednio po pobieraniu takich świadczeń, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące.

Dodatkowo przepisy ustawy przewidują możliwość skrócenia wymiaru czasu pracy pracownika do połowy etatu, ale tylko przez okres 6 miesięcy. Zatrudnionemu, któremu zmniejszono czas pracy musi być wypłacane co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *