Małe firmy będą mogły tworzyć skrócone sprawozdania finansowe

Dodano: 05.08.2014

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości.  Szacunki resortu finansów wskazują, że na zmianach może skorzystać ok. 21 tys. mikrofilm.

Nowe przepisy nowelizacyjne wejść w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, a zmiany będzie można wdrożyć w sprawozdaniach finansowych za ten rok.

Celem zmian jest, aby mikropodmioty mogły tworzyć roczne sprawozdania finansowe w skróconej formie i mogły zawęzić zawarte w nich informacje do podstawowych (bilans z informacjami uzupełniającymi i rachunek zysków i strat). Jednak stosując to rozwiązanie do wyceny składników aktywów i pasywów firmy nie będą mogły stosować wyceny zgodnie z wartością godziwą i skorygowaną ceny nabycia.

Zmiany będą mogły zastosować najmniejsze funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwa, czyli:

– spółki osobowe i kapitałowe – pod warunkiem, że w roku obrotowym, za który przygotowują sprawozdanie finansowe, a także w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących wartości:

a) 1,5 mln – dla wartości aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 3 mln zł – dla przychodów netto ze zbycia produktów i towarów za rok obrotowy,

c) 10 osób – w przypadku średniego rocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

– jednostki non-profit, np. stowarzyszenia i fundacje – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,

– osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, spółki jawne osób fizycznych – jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych miały równowartość w walucie rodzimej nie niższą niż 1,2 mln euro i nie wyższą niż 2 mln euro za zeszły rok obrotowy.

Na zastosowanie uproszczeń będzie się musiał zgodzić organ zatwierdzający tj. walne zgromadzenie w spółce akcyjnej, zgromadzenie wspólników w spółce z o.o., lub wszyscy wspólnicy w spółkach osobowych.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *