Limit faktoringowy jako element factoringu

Dodano: 08.09.2014

Przy wprowadzeniu formy finansowania jaką jest faktoring kluczowym czynnikiem jest podjęcie decyzji dotyczącej stosownego limitu factoringowego. Wyróżnia się dwa rodzaje limitów faktoringowych.

Pierwszy z nich to tzw. sublimit, czyli limit, jaki przyznawany jest danemu kontrahentowi. Jest to maksymalna kwota, jaką firma faktoringowa wypłaci faktorantowi w celu finansowania jego odbiorcy.

Oprócz sublimitu faktor (firma faktoringowa) nakłada też na przedsiębiorcę ubiegającego się o uzyskanie faktoringu limit globalny, czyli najwyższą kwotę, jaka zostanie wypłacona przez faktora z tytułu finansowania, w przedziale limitów określonych dla odbiorców. Łączna suma sublimitów może być wyższa od limitu globalnego przyznanego kontrahentom.

Limit faktoringowy przyznaje się zawsze na podstawie szczegółowej analizy dokumentów finansowych oraz wywiadu gospodarczego. Przy faktoringu z regresem, czyli takim, gdzie instytucja finansowa nie ponosi ryzyka niewypłacalności klientów, analizowana jest szczegółowo sytuacja prawna i finansowa przedsiębiorcy i jego kontrahentów. Przyznając limit globalny faktor ustala, czy jego klient będzie mógł uregulować należności, w przypadku, gdy nie zrobią tego jego kontrahenci.

Faktoring bez regresu oznacza, że ryzyko niewypłacalności odbiorców bierze na siebie instytucja finansująca. W takiej sytuacji skrupulatnie analizowana jest sytuacja prawna i finansowa nie tylko faktoranta, ale także jego odbiorców. Decyzję o przyznaniu limitów instytucja finansująca podejmuje na podstawie danych widniejących w dokumentach finansowych, w szczególności dotyczących obrotów, terminów płatności i praktyk płatniczych.

Do kontraktu faktoringowego może być dodatkowo wprowadzony limit koncentracji, który stanowi procentowy udział wierzytelności danego odbiorcy w zsumowanym sfinansowanym saldzie. Przekroczenie tego limitu może w konsekwencji oznaczać wstrzymanie finansowania do momentu anulowania limitu, co ma miejsce po spłacie części należności przez danego kontrahenta lub podwyższeniu salda należności sfinansowanych na innych kontrahentów.

Istotną wskazówką dla przedsiębiorców jest też fakt, że zmiana limitów faktoringowych jest możliwa podczas trwania umowy. Podstawą do podwyższenia limitów jest osiąganie przez faktora pozytywnego doświadczenia w zakresie dyscypliny płatniczej, a także zwiększenie jego obrotów z danym kontrahentem. Możliwa jest zarówno zmiana sublimitów, jak i zmiana limitu globalnego.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *