Koszty mediacji będą wliczone w koszty sądowe

Dodano: 11.08.2014

Według szacunków resortu finansów spory w sprawach gospodarczych to łączny koszt ok. 40 mln zł rocznie, który leży po stronie przedsiębiorców. Postępowanie sądowe trwa średnio 480 dni, a czas oczekiwania na wykonanie wyroku to kolejne 145 dni. Utworzony przez MG i Ministerstwo Sprawiedliwości zespół osób pracuje obecnie nad rozwiązaniami, które mają uprościć i przyczynić się do większej popularności mediacji i polubownego rozwiązywania sporów. Jednym z ważniejszych elementów tych rozwiązań mają być zachęty finansowe.

Jedną z propozycji międzyresortowej grupy jest także, aby koszty mediacji prowadzone w oparciu o skierowanie do sądu były zaliczane w poczet kosztów sądowych. Proponowane jest także odstąpienie od opłaty sądowej za wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej przy mediatorze i zwrot wyższej niż dotychczas sumy poniesionej z tytułu uiszczonych już kosztów sądowych, w przypadku gdy dojdzie do zawarcia ugody na skutek mediacji. Głównym celem jest odciążenie sądów i zwiększenie atrakcyjności mediacji. Ponadto, według rekomendacji zespołu pracującego nad zmianami, zasady zwrotu zapłaconej już wcześniej opłaty sądowej byłyby równe dla powoda i pozwanego, co powinno zachęcić obydwie strony do rozpoczęcia mediacji. Obecnie obowiązujące przepisy różnicują sytuację stron i dlatego nie są one w równym stopniu zainteresowane ugodą.

Rozwiązanie jakim jest mediacja ma też swoich przeciwników, ponieważ bywa tak, że przez nią postępowanie nadmiernie się przedłuża. Szczególnie nadużywania jest instytucja wezwania do próby ugodowej, która stosowana jest jako instrument przerywający bieg terminu przedawnienia. Obrazując to przykładem, w zeszłym roku do sądów rejonowych wpłynęło 14 332 wniosków o zawezwanie do takiej próby, a udało się zawrzeć tylko 207 ugód. Obecnie bieg terminu przedawnienia roszczenia, do którego odnosi się wniosek o mediację przerywany jest w momencie dostarczenia odpisu wniosku do mediatora.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *