Kiedy można ubiegać się o stypendium socjalne na studiach?

Dodano: 02.09.2014

Już w przyszłym miesiącu rozpocznie się nowy rok akademicki. Z tego powodu postanowiliśmy przybliżyć temat stypendium socjalnego, o które mogą starać się osoby znajdujące się w niełatwej sytuacji materialnej. Próg dochodowy, który uprawnia do przyznania świadczenia jest określany ustawowo, jednak uczelnie mogą zwiększyć tą wartość do ustalonego poziomu.

Stypendium socjalne może otrzymać student, u którego dochód na osobę w rodzinie nie przewyższa ustawowo określonego progu dochodu. W roku akademickim 2014/2015 jest to kwota 592,80 zł netto miesięcznie. O świadczenie mogą ubiegać się także studenci, których dochód przekracza tą kwotę, o ile rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego ustali wyższy próg dochodu. Jednak maksymalnie kwota może wynosić 850,20 zł netto na osobę w rodzinie studiującego. W szczególnych przypadkach uczelnia nie może przyznać stypendium socjalnego temu, kto nie spełnia tego warunku.

Przy uzgadnianiu wysokości dochodu uprawniającego studenta do starania się o stypendium uwzględnia się dochody wypracowane przez:

– studenta ubiegającego się o stypendium socjalne,

– rodziców studenta, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych i pozostających na ich utrzymaniu dzieci przed ukończeniem 18.roku życia, dzieci niepełnosprawnych, dzieci uczących się do ukończenia 26. roku życia, bądź gdy 26. rok życia kończony jest w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia,

– małżonka studenta i będących na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnich, dzieci uczących się do 26.roku życia, a jeśli kończą 26. rok życia w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia, a także dzieci niepełnosprawnych w każdym wieku.

Dochodów rodzeństwa i rodziców nie wlicza się, jeżeli osoba utrzymuje się sama. Studenta uznaje się za samodzielnego finansowo, pod warunkiem, że on lub jego małżonek spełnia poniższe kryteria:

– ma stałe źródło dochodów w tym roku podatkowym,

– miał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

– dochód miesięczny jego lub jego małżonka w tych okresach nie był niższy niż kwota 850,02 zł netto,

– nie dostarczył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich (dotyczy to także opiekunów prawnych lub faktycznych).

Stałym dochodem studenta jest pensja z tytułu umowy o pracę, regularnie zawieranej umowy zlecenia lub umowy o dzieło, alimenty czy renta. Ponadto, wszystkie dochody muszą być potwierdzone zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego, a jeśli nie jest to możliwe, jak przy ryczałcie – wystarczy oświadczenie studenta i osób z jego rodziny o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki. Do wniosku o stypendium socjalne należy załączyć także inne dokumenty, w tym oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Student studiów stacjonarnych może także starać się o zwiększone stypendium z tytułu zamieszkania w akademiku, domu studenckim lub innym miejscu, jeżeli dotarcie ze stałego miejsca zamieszkania do uczelni w dużym stopniu utrudniałoby uczenie się. Student może liczyć też na wyższe stypendium socjalne, jeżeli w akademiku lub domu studenckim mieszka z niezatrudnionym małżonkiem lub swoim dzieckiem.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *