Jakie są zadania inspektora pracy?

Dodano: 06.06.2014

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy nadzór i kontrola działalności wszystkich firm w kwestii zachowania przez nie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów w zakresie legalności zatrudnienia.

Kontrola PIP dokonywana jest przez inspektorów pracy, którzy posiadają szereg uprawnień, które pozwalają im m.in. bez przeszkód przemieszczać się po obszarze zakładu pracy, wykonywać swoje obowiązki bez wcześniejszego powiadamiania, konieczności przechodzenia rewizji osobistej czy posiadania przepustki. Ponadto inspektor może weryfikować tożsamość pracowników, a także zażądać od nich przekazywania drogą pisemna lub ustną informacji w temacie sprawy poddawanej kontroli. Takie same wymogi mogą być stawiane kontrolowanemu pracodawcy.

W przypadku stwierdzenia naruszenia legalności zatrudnienia inspektor jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym właściwe instytucje, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd skarbowy oraz policję i straż graniczną. Ma także możliwość wystąpienia z wnioskiem do sądu o nałożenie kary na osoby odpowiedzialne za wykryte uchybienia.

W sytuacji stwierdzenia naruszeń w obrębie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, właściwe organy PIP mają uprawnienia m.in. do:

– nakazania zaniechania działalności lub prac, gdy naruszenie powoduje zagrożenie zdrowia lub życia pracowników oraz przydzielenia innej pracy zatrudnionym, jeżeli nie mają odpowiednich kwalifikacji,

– nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym czasie,

– nakazania, w przypadku gdy stan bezpieczeństwa i higieny pracy powoduje zagrożenie życia lub zdrowia pracowników, przerwania prowadzenia konkretnej działalności,

– zabronienia prowadzenia działalności lub wykonywania pracy w miejscach, w których stan warunków pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników,

– nakazania uzgodnienia przyczyn i okoliczności wypadku,

– nakazania wypłaty pracownikom należnej płacy za pracę lub innego świadczenia należnego pracownikowi.

Inspektor kontrolujący dany zakład pracy, w sytuacji wykrycia nieprawidłowości może także nałożyć na pracodawcę karę pieniężną w formie mandatu w wysokości od 1 do 2 tys. zł. Jeżeli wykroczenie następuje co najmniej po raz drugi w trakcie dwóch lat, inspektor ma prawo nałożyć na niego grzywnę w wysokości 5 tys. zł. W przypadku, gdy winny wykroczenia uchyla się od przyjęcia mandatu lub nie daje zgody na udostępnienie miejsc, które inspektor chce skontrolować lub nie chce udzielić żądanych informacji, inspektor może uznać takie zachowanie za wykroczenie i nałożyć karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Całkowite udaremnienie wykonania kontroli może zostać uznane za przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *