Jakie działania należy podjąć, gdy pracodawca nie płaci za nas składek ZUS?

Dodano: 15.10.2014

Jednym z ważniejszych obowiązków pracodawcy jest zgłoszenie zatrudnionego do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz odprowadzanie za niego składek. W sytuacji, gdy nie wypełni tego obowiązku może ponieść karę w postaci grzywny, wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, a nawet ponieść odpowiedzialność karną.

Pracownik może systematycznie kontrolować czy pracodawca płaci za niego składki do ZUS. Pracodawca musi bowiem raz w roku informować o tym zatrudnionych, a na prośbę pracownika raz w miesiącu w formie pisemnej na dokumencie ZUS RMUA lub na tzw. pasku z wynagrodzeniami. Każdy ubezpieczony ma także możliwość zweryfikowania stanu swoich ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na własną rękę we właściwej jednostce ZUS.

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości ze strony pracodawcy, pierwszą rzeczą, jaką powinien zrobić zatrudniony jest skierowanie do pracodawcy pisemnego wniosku o ich poprawienie w ciągu 3 miesięcy od daty dostarczenia informacji. Termin rozpatrzenia wniosku przez pracodawcę upływa po 60 dniach od dnia jego otrzymania.

Podobni wygląda to, gdy pracownik stwierdził, że dane zamieszczone na formularzu ZUS RMUA są sprzeczne z faktycznymi. Wówczas pracodawca ma krótszy czas, musi bowiem w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku sprawdzić, czy przekazał do ZUS prawdziwe dane i poinformować pracownika o sposobie rozpatrzenia wniosku.

W wypadku, gdy pracodawca nie rozpatrzy wniosku lub firma zatrudniająca osobę już nie funkcjonuje, poszkodowana osoba może złożyć reklamację w dowolnym oddziale ZUS. Forma takiej reklamacji jest swobodna, czyli oznacza to, że może być ona zgłoszona w formie pisemnej i przesłana pocztą, wysłana przez Internet lub zgłoszona telefonicznie wraz z podaniem danych pozwalających na identyfikację ubezpieczonego w systemie ZUS.

ZUS wszczyna wówczas postępowanie wyjaśniające, które powinno zostać zakończone w ciągu 3 miesięcy, a w przypadku sprawy bardziej skomplikowanej – nie później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia reklamacji.

Za nieopłacone w terminie składki pracodawca musi uregulować obowiązkowe odsetki za opóźnienie. Ich wysokość stanowi 10 proc. w skali roku, przy czym nie są one doliczane, gdy ich wysokość jest niższa niż 6,60 zł. ZUS może też wystąpić z wnioskiem do sądu o ukaranie grzywną w wysokości nawet do 5 tys. zł.

Jeżeli nierzetelny pracodawca w dalszym ciągu odmawia płacenia składek, ZUS może rozpocząć postępowanie egzekucyjne oraz wystąpić do sądu o zabezpieczenie zasobów finansowych płatnika, ogłoszenie jego upadłości, odebranie mu uprawnień do prowadzenia działalności czy wyłączenie z uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto, ZUS ma także prawo do skierowania wniosku o wpisanie danych dłużnika w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, a takie wpisy są wykreślane dopiero po upływie 10 lat.

Co więcej, jeżeli pracodawca nie odprowadza składek zatrudnionego, istnieje możliwość wniesienia przez ZUS wniosku do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia praw pracownika wynikających z ubezpieczenia społecznego. Taki wniosek może także złożyć sam zatrudniony, jako osoba pokrzywdzona.

Dodatkowo sprawą może zainteresować się Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzając kontrolę w zakładzie pracy, na skutek której inspektor pracy wyda decyzję, zastosuje wystąpienie, złoży powództwo lub nałoży karę grzywny.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *