Forma kary w postaci obowiązku naprawienia szkody

Dodano: 02.06.2014

W sytuacji popełnienia niektórych przestępstw sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody. Takie orzeczenie sąd może wydać samoistnie jednak, jeżeli taki wniosek składa poszkodowany lub inny podmiot uprawniony, organ prawny może go odrzucić.

Obowiązek naprawienia szkody powstałej na skutek przestępstwa sąd może orzec w całości lub w części, jako zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę. W takich okolicznościach nie mają zastosowania regulacje Kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia roszczenia i o możliwości zasądzenia świadczenia rentowego.

Obowiązek naprawienia szkody jest środkiem karnym o znaczeniu kompensacyjnym. Jego orzeczenie ma miejsce w przypadkach następujących rodzajów przestępstw:

– spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

– spowodowanie śmierci,

– spowodowanie rozstroju zdrowia lub naruszenie czynności narządu ciała,

– przestępstwa przeciwko środowisku,

– przestępstwa przeciwko mieniu,

– przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

– przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

– przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

Prawo karne nie podaje definicji szkody, jednak może być ona rozumiana zarówno w materialnym, jak i niematerialnym sensie, czyli majątkowa i niemajątkowa. Wykazanie przed sądem tego drugiego rodzaju szkody stanowi większe wyzwanie.

Orzeczenie naprawienia szkody może zostać wydane na wniosek poszkodowanego lub z urzędu w postaci środka probacyjnego przy wymierzaniu kar ograniczenia lub pozbawienia wolności. Całościowe lub częściowe naprawienie szkody będzie mogło zostać orzeczone także w sytuacji warunkowego umorzenia lub jako samodzielny środek karny.

Samo złożenie wniosku o naprawienie szkody nie powoduje, iż pokrzywdzony staje się stroną procesu karnego. Aby tak się stało, pokrzywdzony musi napisać oświadczenie o przystąpieniu do postępowania sądowego w charakterze oskarżyciela posiłkowego, co musi nastąpić najpóźniej w momencie otwarcia przewodu sądowego.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *