Dopuszczanie się manipulacji na rynku finansowym będzie ostrzej karane

Dodano: 17.06.2014

Od lipca wejdą w życie dwie dyrektywy, które zwiększają sankcje za nadużycia dokonane na rynku finansowym. Państwa członkowskie UE będą musiały dostosować swoje regulacje do nowych wymogów w przeciągu dwóch lat.

Nowe unijne regulacje dotyczące sankcji karnych za nadużycia na rynku w postaci wykorzystania informacji poufnych, nakłaniania do ich wykorzystania i manipulacje instrumentami finansowymi, przewidują karę pozbawienia wolności przez minimum 4 lata. Za ujawnienie danych poufnych – najmniej 2 lata. Karze ma podlegać także podjęcie próby popełnienia tych czynów przestępczych.

Aktualnie nie wszystkie państwa członkowskie mają w swoim systemie prawnym karę pozbawienia wolności za manipulacje rynkowe. Wprowadzenie ujednoliconych norm ma ograniczyć praktyki przestępcze w państwach, w których prawo nie jest tak restrykcyjne.

W Polsce kary za tego typu przestępstwa określa ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Aktualnie zarówno za manipulacje tymi instrumentami, jak i wykorzystanie danych poufnych grozi grzywna do 5 mln zł lub kara więzienia do 5 lat. Łącznie tych dwóch kar także jest możliwe.

Kary za przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi oraz papierami wartościowymi uregulowane zostały też w kodeksie karnym. Według znajdujących się tam zapisów, karze do 3 lat pozbawienia wolności podlegają: dystrybuowanie w dokumentacji dotyczące obrotu papierami wartościowymi mylących informacji lub zatajenie informacji o stanie majątkowym kupującego, mającym istotne znaczenie dla nabycia, zbycia papierów wartościowych, zwiększenia lub zmniejszenia wkładu.

Nowe unijne akty prawne nie narzucają kwot grzywien karnych. Określają je państwa członkowskie: mają być one jednak odstraszające i proporcjonalne. Osoby prawne za manipulacje na rynku finansowym mogą ponosić tez inne kary, tj. zakaz prowadzenia działalności, pozbawienie prawa do pomocy publicznej czy zamknięcie miejsca, w którym doszło do manipulacji.

Następny z aktów, czyli rozporządzenie dotyczące nadużyć na rynku, podwyższa kary administracyjne.

Sankcje administracyjne za przestępstwa manipulacji i wykorzystania informacji poufnych będą wynosić dla osób fizycznych, co najmniej 5 mln euro. Jeśli chodzi o osoby prawne, będzie to 15 mln euro lub 15 proc. całości rocznych obrotów.

Obecnie w Polsce takie kary nakłada Komisja Nadzoru Finansowego i wynosi ona maksymalnie 1 mln zł. Urząd ten ma również kompetencje, aby powiadamiać o takich przypadkach prokuraturę.

Nowe unijne regulacje nie będą dotyczyły obrotu akcjami własnymi i operacji na papierach wartościowych, których celem jest ustabilizowanie rynku. Dzisiaj status takich działań nie ma swoich regulacji.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *