Do kogo należą prawa autorskie po rozwiązaniu umowy o pracę?

Dodano: 16.09.2014

W sytuacji braku stosownego uregulowania w umowie, prawa majątkowe w zakresie dzieła wykonanego przez pracownika na podstawie umowy o pracę przekazywane są pracodawcy. Po rozwiązaniu stosunku pracy – to przy dotychczasowym pracodawcy pozostaje ochrona tych praw.

W prawie polskim istnieje podział praw autorskich na osobiste i majątkowe. Pierwsze oznaczają, że pomiędzy twórcą a jego dziełem istnieje nierozerwalna więź, wyrażająca się poprzez prawo podpisywania go swoim nazwiskiem oraz kontrolą nad jego wykorzystaniem. Jeżeli zatrudniony na podstawie umowy o pracę pracownik tworzy jakieś dzieło na zlecenie swojego pracodawcy, przy braku innych postanowień umownych, prawa majątkowe przysługują pracodawcy. Dotyczy to w szczególności korzystania z utworu i wypłaty wynagrodzenia za jego udostępnianie.

Pracodawca posiada prawa do autorskich praw majątkowych nie tylko w czasie trwania stosunku pracy, ale także po jego wygaśnięciu. Zatem, jedynym zobowiązaniem wobec twórcy pozostaje podpisywanie utworu jego nazwiskiem, a w pozostałym zakresie pracodawca może swobodnie dysponować twórczością byłego pracownika.

Dodatkowo, pracodawcy przysługuje prawo do ochrony autorskich praw majątkowych. Po wygaśnięciu stosunku pracy, jego autor nie ma już prawa do wykorzystywania go, a tym bardziej nie może przenosić go, ani zezwalać na jego zastosowanie nowemu pracodawcy. Nie może on także żądać ciągłej wypłaty wynagrodzenia za korzystanie z dzieła przez byłego zatrudniającego.

W przypadku złamania tych zasad, dotychczasowy pracodawca ma prawo domagania się odszkodowania lub podjęcia przez byłego pracownika właściwych działań w ramach kompensacji bezprawnego naruszenia praw autorskich. Kompensacja może mieć formę ogłoszenia prasowego sformułowanego we właściwej formie i treści.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *